gegevensbescherming

Inhalte Anzeigen
()

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de juridische kennisgeving van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch vastgelegd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld, als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd; surfgedrag is niet naar jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Falea Gora
Rua Conde de Azambuja, 1328
Maria da Graca
20785-341 Rio de Janeiro

Telefoon: op aanvraag
E-mail: gora.falea[at] gmail.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 verlicht. e of f AVG heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (Bezwaar volgens art. 21 Paragraaf 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens dan niet meer gebruikt voor direct marketingdoeleinden (bezwaar conform art. 21 lid 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, te beschermen, gebruikt deze site een SSL- of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “https: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld, als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de test heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u in plaats van de verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.
  • Als u bezwaar heeft ingediend op grond van artikel 21 par. 1 AVG moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame- en voorlichtingsmaterialen. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Falea Gora
Rua Conde de Azambuja, 1328
Maria da Graca
20785-341 Rio de Janeiro

Telefoon: op aanvraag
E-mail: gora.falea[at] gmail.com

4. Gegevensverzameling op onze website

Koekjes

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wenst (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot het moment van intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Reageerfunctie op deze website

Voor de reactiefunctie op deze pagina wordt naast uw reactie ook informatie over het moment waarop de reactie is aangemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem plaatst, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaar schrijven. Aangezien we reacties op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneer op reacties

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie abonneren op reacties. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de info-e-mails. De gegevens die zijn ingevoerd bij het abonneren op opmerkingen worden in dit geval verwijderd; Als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders aan ons heeft doorgegeven (bijv. nieuwsbriefabonnement), blijven ze bij ons.

Bewaarduur van de opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. aanstootgevende opmerkingen).

Legale basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

5. Sociale media

Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)

Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Wanneer u onze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop “Vind ik leuk” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Twitter-plug-in

Op onze sites zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de functie “Retweet” worden de websites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy .

De Twitter-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings veranderen.

Google+ plug-in

Onze pagina’s gebruiken Google+ functies. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Verzameling en verspreiding van informatie: u kunt de Google+-knop gebruiken om informatie wereldwijd te publiceren. U en andere gebruikers ontvangen via de Google+-knop gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u +1 hebt gegeven voor een stuk inhoud als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en uw foto als hint worden getoond in Google-diensten, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minimaal de naam moet bevatten die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of die andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: naast de hierboven beschreven doeleinden, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google. Google kan samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers publiceren of doorgeven aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelinkte websites.

De Google+ plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Instagram-plug-in

Op onze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De Instagram plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Meer informatie hierover vind je in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

Pinterest-plug-in

Op onze website gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”).

Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. De plug-in verzendt loggegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van de bezochte websites, die ook Pinterest-functies bevatten, het type en instellingen van de browser, de datum en tijd van de aanvraag, uw gebruik van Pinterest en cookies bevatten.

De Pinterest-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw gerelateerde rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

6. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren .

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties van Google Inc. (“Google”). De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Deze webbakens kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op deze pagina’s te evalueren.

De door cookies en webbakens gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die over u zijn opgeslagen.

De opslag van AdSense-cookies is gebaseerd op artikel 6, par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.

Google Analytics-remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met deze functie kunnen de met Google Analytics Remarketing gemaakte advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) ook op een ander van uw apparaten (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Zo kunnen op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde gebruikers-ID’s, die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor apparaatoverschrijdende reclame te definiëren en te creëren.

U kunt permanent bezwaar maken tegen apparaatoverschrijdende remarketing / targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren; Volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

De verzamelde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming in uw Google-account samengevat, die u aan Google kunt geven of kunt intrekken (art. 6 lid 1 lit. a AVG). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Google AdWords en Google Conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

We gebruiken zogenaamde conversietracking als onderdeel van Google AdWords. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet te volgen via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. De klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van “conversiecookies” en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op artikel 6, par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Facebook-pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”) om de conversie te meten.

Op deze manier kan het gedrag van de paginabezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens gebruikt voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook-beleid voor gegevensgebruik kan gebruiken. Hierdoor kan Facebook zowel op Facebook-pagina’s als buiten Facebook advertenties plaatsen. Als websitebeheerder hebben wij geen invloed op dit gebruik van de gegevens.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” gebruiken in het gedeelte met advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen.

8. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-website. De exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners is echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Op deze manier maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en poging tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google-weblettertypen

Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op onze website zijn ingevoerd (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u via de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

9. Online marketing en partnerprogramma’s

Amazon-partnerprogramma

De beheerders van de pagina’s nemen deel aan het Amazon EU-partnerprogramma. Op onze pagina’s integreert Amazon advertenties en links naar de Amazon.de-pagina, waarmee we geld kunnen verdienen door advertentiekosten te vergoeden. Amazon gebruikt hiervoor cookies om de herkomst van de bestellingen te kunnen traceren. Hierdoor kan Amazon herkennen dat je op de partnerlink op onze website hebt geklikt.

De opslag van “Amazon-cookies” is gebaseerd op artikel 6 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft hierbij een gerechtvaardigd belang, aangezien de hoogte van zijn aangesloten vergoeding alleen via de cookies kan worden bepaald.

Meer informatie over het datagebruik door Amazon is te vinden in het privacybeleid van Amazon: .

Wie hilfreich war dieser Beitrag?

Klicke auf die Sterne um zu bewerten!

Durchschnittliche Bewertung / 5. Anzahl Bewertungen:

Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.

Weil du diesen Beitrag nützlich fandest...

Folge uns in sozialen Netzwerken!